Getting My ภาวะเศรษฐกิจไทย To Work

บทวิเคราะห์ด้านตลาดการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนรายสัปดาห์

เช่น รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานด้านนโยบายการเงิน เป็นต้น

ดัชนีและเครื่องชี้เศรษฐกิจการเงินทั้งหมด

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

นโยบายดูแลความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงิน การกำกับระบบสถาบันการเงิน

โปรดเช็กให้ชัวร์ โทรถามให้แน่ว่าผู้ให้บริการเหล่านั้นได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องหรือไม่

ดูแลรักษาระดับอัตราดอกเบี้ย​ระยะสั้นในตลาดเงินให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

สำรองเวลาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ วังบางขุนพรหม หรือใช้บริการของห้องสมุด จดหมายเหตุ และศูนย์การเรียนรู้ ธปท.

ข้อมูลสถิติที่สะท้อนกิจกรรมหรือภาวะต่าง ๆ ของภาคเศรษฐกิจ การคลัง การเงิน และสถาบันการเงิน ซึ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจของ ธปท.

เป้าหมายนโยบายการเงิน การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.

ข้อมูลสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องที่กระทบต่อการให้บริการสำคัญของธนาคารพาณิชย์

ข้อมูลสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องที่กระทบต่อการให้บริการสำคัญของธนาคารพาณิชย์

ดูหน้าหลักภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้

เศรษฐกิจภาคเหนือปรับลดลงจากเดือนก่อน การบริโภคลดลงหลังเร่งไปในช่วงตรุษจีน รวมทั้งกิจกรรมท่องเที่ยวลดลงหลังพ้นช่วงฤดูท่องเที่ยว และเริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควันในช่วงครึ่งหลังของเดือน ด้านผลผลิตเกษตรลดลงจากเอลนีโญ ภาวะเศรษฐกิจไทย ส่งผลให้ผลผลิตอุตสาหกรรมในหมวดอาหารลดลง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *